മുഹറം

ചോദ്യം : മുഹറം ഒമ്പതിനും പത്തിനും നോമ്പ് നോല്‍ക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യമെന്താണ്? മുഹറം പത്തിന് (ആ ...

Read More

ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ

പി.പി. അബ്ദുല്‍ റസാക്ക് ഖുര്‍’ആനികമായി ഖദ്ര്‍ എന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉണ്മക്കും സ്ഥിതിക്കു ...

Read More

നോമ്പു തുറ

നാളെ നോമ്പു തുറക്കാന്‍ ഒരാള്‍ അധികമുണ്ടെങ്കില്‍ ഇന്ന് ശരിക്കുറക്കം വരില്ല. അയല്‍പക്കങ്ങളില്‍നിന ...

Read More