കുടുംബ

കുടുംബ ബന്ധങ്ങള്‍

കുടുംബം എന്നത് മാതാപിതാക്കളിലും മക്കളിലും പരിമിതപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒന്നല്ലെന്നാണ് ഇസ്‌ലാം പഠിപ ...

Read More

പ്രോത്സാഹനം

മൊബൈലില്‍ കളിക്കുകയാണ് ഒമ്പത് വയസ്സ് പോലും പ്രായമാവാത്ത മകള്‍. പിതാവ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ട ...

Read More

നെടുനാള്‍ മംഗല്യം

''ഞങ്ങള്‍ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചതേയുള്ളൂ, എനിക്കും ഭാര്യക്കുമിടയില്‍ നിരവധി അഭിപ്രായ ...

Read More

കൗമാരക്കാരിലെ നാണം

കൗമാരക്കാരില്‍ ചിലര്‍ സ്‌കൂളില്‍ നാണം കുണുങ്ങികളായിരിക്കുമെങ്കിലും വീട്ടില്‍ അങ്ങനെയായിരിക്കില് ...

Read More