സ്വയം വിചാരണ

ഒരു മുസ്‌ലിം നിരന്തരം സ്വയം വിചാരണ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കണം അത്. അല ...

Read More

മുഹമ്മദ് അലി ക്ലേ

ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയും, ഉത്തരവാദിത്തപൂര്‍ണ്ണമായ, നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ...

Read More

പുഞ്ചിരി

ഒരു പുഞ്ചിരി യാണ് എന്നെ ഈ ശാദ്വലതീരത്തെത്തിച്ചത് , മുസ്‌ലിംകള്‍ എപ്പോഴും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമുള്ളവര ...

Read More