പര്‍ദ

പര്‍ദ നിര്‍ബന്ധമാക്കുക വഴി ഇസ്‌ലാം സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകള ...

Read More
None

ആദ്യപാപി

ദൈവം അവന്റെ ഭൂമിയിലെ പ്രതിനിധിയായാണ് മനുഷ്യനെ അയച്ചത്. ' നിന്റെ നാഥന്‍ മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞ സന്ദര് ...

Read More