Qur’ân & Sunnah

Saligan

Pagsamba

Ang Pagsaksi Sa Kabulaanan

Kay rami nang nawalan ng karapatan at nagtamo ng hindi karapat-dapat para sa kanila ...

Ang Pagsisinungaling

Ang pagsisinungaling ay kabaliktaran ng pagiging tapat ...

Ang Pagtsitsismis

Ang pagtsitsismis ay ang paghahatid ng impormasyon sa mga tao ng may katiwalian ...

Pag-aayuno Sa Araw Ng ‘Aashooraa

Ang Kahalagahan Ng ‘Aashooraa

Kabilang sa kahalagahan ng pag-aayuno sa 'aashooraa ay mabubura ang isang taon na naunang kasalanan. ...

Ang Kahalagahan ng ‘Aashooraa

Ang Pag-aayuno Sa Araw Ng ‘Aashooraa

Ang araw ng ‘Aashooraa ay ang ikasampung araw ng buwan ng Muharram ...

Pamumuhay

Propeta Muḥammad

Mga Ekspiryensya