Qur’ân & Sunnah

42- Malawak Ang Pagpapatawad Ng Allâh

42- Malawak Ang Pagpapatawad Ng Allâh

Kahit na ang iyong mga kasalanan ay umabot sa mataas na ulap ...

Saligan

Mga Haligi ng Īmān

Mga Haligi ng Īmān

Ang pananampalataya sa Allah, sa mga Anghel, sa mga Kasulatan, sa mga Sugo, sa Huling Araw at sa kap ...

Pagsamba

Ang Pag-aayuno Ng Anim Na Araw

Ang Pag-aayuno Ng Anim Na Araw

Sikapin nating makapag-ayuno pa ng anim na araw sa Shawwaal ...

Ang Pagdarasal Ng Eid

Ang Pagdarasal Ng Eid

Ang mga Muslim ay mayroong dalawang Eid na kanilang idinaraos sa loob ng isang taon ...

Ang Ramadan Ay Buwan Ng Kapatawaran

Ang Ramadan Ay Buwan Ng Kapatawaran

Mayroong labing dalawang buwan sa isang taon at ang isang buwan ay kapatawaran ...

Ang Ramadan Ay Eskuwelahan

Ang Ramadan Ay Eskuwelahan

Ang buwan ng Ramadan ay isang eskuwelahan para sa pagbabago ...

Propeta Muḥammad