Qur’ân & Sunnah

24 – Ang Pagbabawal Sa Kawalang-katarungan

24 – Ang Pagbabawal Sa Kawalang-katarungan

Aking ipinagbawal sa Aking sarili ang kawalng-katarungan ...

Saligan

Mga Haligi ng Īmān

Mga Haligi ng Īmān

Ang pananampalataya sa Allah, sa mga Anghel, sa mga Kasulatan, sa mga Sugo, sa Huling Araw at sa kap ...

Pagsamba

Ang Pag-aayuno

Ang Pag-aayuno

Ang pagpigil at pag-iwas sa pagkain, inumin, pakikipagtalik at sa lahat ng mga nakakasira ...

Ang Pagsaksi Sa Kabulaanan

Ang Pagsaksi Sa Kabulaanan

Kay rami nang nawalan ng karapatan at nagtamo ng hindi karapat-dapat para sa kanila ...

Ang Pagsisinungaling

Ang Pagsisinungaling

Ang pagsisinungaling ay kabaliktaran ng pagiging tapat ...

Ang Pagtsitsismis

Ang Pagtsitsismis

Ang pagtsitsismis ay ang paghahatid ng impormasyon sa mga tao ng may katiwalian ...

Propeta Muḥammad