ඉස්ලාමයේ මහිමය (03)

අපට ලැබුනු ඉස්ලාමි ආගම අපගෙන් කුමක් ද අපෙක්ෂා කරන්නේ යන්න නොදරන එය පිළි පැදීමෙන් ප්රයෝජනයක් නොව ...

Read More

ඉස්ලාමයේ මහිමය (02)

දෙවියන් අල්ලාහු විසින් ලබා දුන් මෙම ඉස්ලාමි ආගම ඔහු විසින් අපට ලබා දුන් භාග්‍ඨක් බව අමතක නොකළ ය ...

Read More

ඉස්ලාමයේ මහිමය (01)

ඉස්ලාමය යනු දෙවියන් අල්ලාහ් විසින් මිනිසාට ලැබුනු දායාදයන්ගෙන් ඉතා උතුමි නිම කළ නොහැකි දායාදයකි ...

Read More

දෙවියන් ගැන දැනගනිමු

අප අවට තිබෙන සියලුම දේ පිළිබන්දව කල්පනා කරන අපට අපගේ නිර්මාපකයා ගැන සිතීමට හෝ කල්පනා කිරීමට අවස ...

Read More

ඉස්ලාම් යනු කුමක්ද? මුස්ලීම්වරයෙකුගේ ක්‍රියාකලාපයන් කෙසේ වියයුතුද?

ඉස්ලාමි හා මුස්ලිමිවරයකුගේ ක්රියාවන් පිළිබද අද ඇතැමි නොදන්නා පුද්ගලයින් විසින් අසත්ය තොරතුරැ ප ...

Read More