රමධාන් මාසය

උපවාසය කුමක් සදහාද?

උපවාසයට දීර්ඝ වූ ඉතිහාසයක් පවතින බව හා මෙම උපවාසය පිලිබදව විවිධ ආගම් තුල මේ පිලිබදව කථා කොට ඇති ...

Read More

උපවාසය යනු…. fasting in islam

උපවාසය යනු අපගේ භියබක්තිය වැඩි දියුණු කිරිම සදහා දෙවියන් අල්ලාහු විසින් අපට ලබා දුන් යහපත් ක්රි ...

Read More

උපවාසය පිළිබඳ විමසුම

රමධාන මාසය යනු ස්වර්ගයේ දොරටුවන් විවෘත වෙි, නිරයේ දොරටුවන් වසා දමනු ල‍ැබෙි. එවැනි උතුමි මාසයක ත ...

Read More