රමලාන් මස හා උපවාසය

රමධාන් මස උපවායේ යෙදීම මුස්ලිමවරැන්ගේ අනිවාර්්‍ය වගකීමකි,නමුත් එය අනිවාර්ය වීමේ පරමාර්ථය කුමක්ද ...

Read More
රමධාන් මාසය

උපවාසය කුමක් සදහාද?

උපවාසයට දීර්ඝ වූ ඉතිහාසයක් පවතින බව හා මෙම උපවාසය පිලිබදව විවිධ ආගම් තුල මේ පිලිබදව කථා කොට ඇති ...

Read More

උපවාසය පිළිබඳ විමසුම

රමධාන මාසය යනු ස්වර්ගයේ දොරටුවන් විවෘත වෙි, නිරයේ දොරටුවන් වසා දමනු ල‍ැබෙි. එවැනි උතුමි මාසයක ත ...

Read More