மூடத்தனத்தின் உச்சத்தில் நிற்கும் அம்சங்களில் ஏப்ரல் 1 முட்டாள்கன் தினமும் ஒன்று.

மூடர்களே..!

மூடத்தனத்தின் உச்சத்தில் நிற்கும் அம்சங்களில் ஏப்ரல் 1 முட்டாள்கன் தினமும் ஒன்று. ஏமாற்றத்ததைக் ...

Read More

ஓ.., பெண்ணே..! – 2

கஞ்சத்தனம் வேண்டாம்! கண்ணே! செல்வத்தின் சிறப்பை அறியாமல் சிலர் வீண்விரயம் செய்கின்றனர். காசை நீ ...

Read More