ఇస్లాం ప్ర్రాథమిక విషయాలు

మధ్య దళారుల మిథ్యావాదం మనకొద్దు

మధ్య దళారుల మిథ్యావాదం మనకొద్దు

మధ్య దళారుల మిథ్యావాదం మనకొద్దు - అంతిమ దైవప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (స) వారి ప్రవర్తనను మనము అలవాటు చేసు ...

దజ్జాల్‌ మహా ఉపద్రవం

దజ్జాల్‌ మహా ఉపద్రవం

దజ్జాల్‌ గురించి విన్న వ్యక్తి అతనికి ఎడంగానే ఉండాలి. అల్లాహ్‌ సాక్షి! ఒక వ్యక్తికి తన మనసులో తాను వ ...

స్వర్గం  స్వర్గ వాసులు

స్వర్గం స్వర్గ వాసులు

స్వర్గంలో బాధ ఉండదు, స్వర్గంలో రోగం ఉండదు. స్వర్గంలో నొప్పి ఉండదు, స్వర్గంలో ఆవేదన ఉండదు, స్వర్గంలో ...

తౌహీద్‌ వ్యతిరేక పనులు

తౌహీద్‌ వ్యతిరేక పనులు

'వారు కూడా మీరు విశ్వసించినట్టు విశ్వసిస్తే, వారు సన్మార్గం పొందిన వారవుతారు. ఒకవేళ వారు తిరిగి పోతే ...

సత్య సందేశం

సత్య సందేశం

బంధువులు, బాట సారులు, అనాధల హక్కులను నెరవేర్చండి. అల్లాహ్‌ అనుగ్రహిం చిన ధనాన్ని దూబారా ఖర్చు చేయకండ ...

ఖురాన్ మరియు సున్నహ్

సూరహ్‌ నూర్‌

సూరహ్‌ నూర్‌

''ఏ మనిషండి బాబూ! ఇతని మెదడు నుండి వస్తున్న మాటలు ఏం మాటలండి బాబు! ఒకవేళ ఈ మాటలే గనక తుర్క్‌ తెగ వాళ ...

ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స)

ప్రార్థనా క్రియలు

జీ ఖఅదహ్ మాసం ఒక చూపులో

జీ ఖఅదహ్ మాసం ఒక చూపులో

యథార్థం ఏమిటంటే, ఆకాశాన్నీ భూమినీ అల్లాహ్ సృష్టించినప్పటినుండీ, మాసాల సంఖ్య అల్లాహ్ గ్రంథంలో పన్నెండ ...

ముస్లిం జీవన శైలి

నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు 2వ భాగం

నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు 2వ భాగం

తల్లి తండ్రి మీద దయలేని పుత్రుండుపుట్టనేమి; వాడు గిట్టనేమిపుట్టలోని చెదలు పుట్టదా? గిట్టదా? నేటి బాల ...

నేటి బాలలే రేపటి పౌరులునేటి బాలలే రేపటి పౌరులు

నేటి బాలలే రేపటి పౌరులునేటి బాలలే రేపటి పౌరులు

హజ్రత్‌ ఇద్రీస్‌ (అ) అతి ఎక్కువగా పరిశోధన చేసేవారు గనక ఆయనకు 'ఇద్రీస్‌' అని పేరు పడింది. ప్రపంచమంతటి ...

బద్ర్ సంగ్రామం నేర్పిన పాఠాలు

బద్ర్ సంగ్రామం నేర్పిన పాఠాలు

%%excerpt%% ఓ విశ్వాసులారా! మీ తండ్రితాతలు మరియు మీ సోదరులు సత్య-తిరస్కారానికి విశ్వాసంపై ప్రాధాన్యత ...

శాంతి భద్రతకు దశ సూత్రాలు 1

శాంతి భద్రతకు దశ సూత్రాలు 1

శాంతి, భద్రత, ప్రశాంతత, తృప్తి అనేవి మానవ సమాజం కాంక్షించే, మానవ నైజం వాంఛించే అవసరాలు. అవి మానవ సమ ...

మానవ హక్కులు మరియు ఇస్లాం

మానవ హక్కులు మరియు ఇస్లాం

ఇస్లాం కేవలం ఓ మత సిద్ధాంతం, మత విశ్వాసం కాదు. అది ఆధ్యా త్మిక వికాసం, మానవీయ సద్గుణాల నిర్మాణం, వాట ...

నూతన ముస్లింల అనుభవాలు

అపరిచిత సత్యాన్వేషి

అపరిచిత సత్యాన్వేషి

అపరిచిత సత్యాన్వేషి ఆయన నువ్వు భావిస్తున్నట్లు కంటికి కానవచ్చే వస్తువు, సృష్టి కాదు; సృష్టి కర్త. ...

తుది నిర్ణయం మీదే

తుది నిర్ణయం మీదే

పూర్వాశ్రమం గురించి చెప్పాలంటే - అగ్ర వర్ణాలవారు క్రింది వర్ణ జనులతో, దళితులతో కలిసి కూర్చోవడంగానీ, ...

మనిషిగా మారిన ఒక దేవుడు

మనిషిగా మారిన ఒక దేవుడు

ప్రపంచంలోకెల్లా బౌద్ధమతం సర్వోత్కృష్ట మైనదని నేను విశ్వసించేవాడిని. ఆ విశ్వాసంతోనే నేను ప్రపంచంలోని ...

చీకటి నుండి వెలుగు వరకు

చీకటి నుండి వెలుగు వరకు

కంప్యూటర్‌ ప్రింటవుట్‌ ఆమెకో షాక్‌ ఇచ్చింది. ఇంతకి తాను రిజిస్టర్‌ చేసుకున్నది ఓ థియేటర్‌ క్లాస్‌ (అ ...

హజ్రత్‌ సుమామా బిన్‌ ఉసాల్‌ (రజి )

హజ్రత్‌ సుమామా బిన్‌ ఉసాల్‌ (రజి )

''ఇతనే సుమామా బిన్‌ అసాల్‌. ఇతని పట్ల మంచిగా మెలగండి'' అని ఆదేశించారు దైవప్రవక్త(స) . ఇంట్లో ఉన్న ...