చెలిమి ఎవరితో?

ప్రశ్న: మనిషిని ప్రభావితం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించేవి ఏవి? జ: 1) తల్లిదండ్రులు. 2) స్నేహితులు. ...

Read More

మోసం: ద్రోహం

మోసం చేసే వ్యక్తి పిరికివాడయి ఉంటాడు, భావి తరాలను బాధ్యత రహిత పిరికి వారుగా తయారు చేస్తాడు. మోస ...

Read More

అమానతు నిర్వచనం

మనిషి జీవితానికి సంబంధించిన ఆధ్యాత్మిక, ఆర్థిక, ప్రాపంచిక, వాక్కు పరమయిన, క్రియా పరమయిన ప్రతి వ ...

Read More

జాతీయ వాదం వివాదం

కొన్ని దేశాలు ప్రగతిశీల, పజాస్వామిక జాతీయ వాదాన్ని పవ్రేశ పెడితే, కొన్ని దేశాలు అత్యంత ద్వేష పూ ...

Read More