చెలిమి ఎవరితో?

ప్రశ్న: మనిషిని ప్రభావితం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించేవి ఏవి? జ: 1) తల్లిదండ్రులు. 2) స్నేహితులు. ...

Read More

మోసం: ద్రోహం

మోసం చేసే వ్యక్తి పిరికివాడయి ఉంటాడు, భావి తరాలను బాధ్యత రహిత పిరికి వారుగా తయారు చేస్తాడు. మోస ...

Read More