సూరహ్‌ నూర్‌

''ఏ మనిషండి బాబూ! ఇతని మెదడు నుండి వస్తున్న మాటలు ఏం మాటలండి బాబు! ఒకవేళ ఈ మాటలే గనక తుర్క్‌ తె ...

Read More

సూరతు మర్‌యమ్‌

కొందరు పిల్లలు ప్రవక్త యహ్యా (అ) వారి వద్దకు వచ్చి తమతోపాటు ఆడుకోవాల్సిందిగా కోరారు. అందుకాయన ఇ ...

Read More

సూరహ్‌ తాహా

అల్లాహ్‌ ఔన్నత్యాన్ని కొనియాడుతూ ఉండాలని, ఇతరులకు లభించిన వాటి  గురించి ఆలోచించరాదని, తన కుటుంబ ...

Read More

సూరతుల్‌ కహఫ్‌

అబుద్దర్దా (ర) గారి కథనం - సూరతుల్‌  కహఫ్‌లోని తొలి 10 ఆయతులు కంఠస్థం చేసుకున్న వ్యక్తి దజ్జాల్ ...

Read More

సూరతుల్‌ ఇస్రా

హజ్రత్‌ ఆయిషా (ర.అ) ఇలా అన్నారు: ''ప్రవక్త (స) ప్రతి రాత్రి బనీ ఇస్రాయీల్‌ (ఇస్రా) మరియు అజ్జుమ ...

Read More

సూరహ్‌ అన్నహ్ల్‌

పైనున్న ఆకాశమందున్న సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలు, క్రిందనున్న భూమియందు గల సమద్రాలు,ఇవన్నీ అల్లాహ్‌ ఒ ...

Read More

సూరహ్‌ అర్రాద్‌

దానికి అతను - ''అల్లాహ్‌ ఎవరు? బంగారంతో చేయబడిన వాడా? వెండితో చేయబడినవాడా? రాగితో చెయ్యబడిన వాడ ...

Read More

సూరహ్‌ యూసుఫ్‌

ప్రవక్త యూసుఫ్‌ (అ) వారి గాథ. ఆయన బాల్యం నుండి దైవదౌత్యం ప్రసాదించ బడి, ప్రభుత్వ పగ్గాలు చేపట్ ...

Read More

సూరహ్‌ హూద్‌ (అ)

మరియు దినపు చివరి రెండు భాగాల్లోనూ మరియు రాత్రిపూట కొంత భాగంలో కూడా నమా'జ్ సలపండి. నిశ్చయంగా, స ...

Read More